İTFAİYE RAPORU, İTFAİYE UYGUNLUK BELGESİ, İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU NEDİR?

Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi (itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygunluğuna bağlıdır.
İtfaiye Uygunluk Belgesine sahip olabilmek için aşağıdaki yangın güvenliğine dair önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.
• Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
• Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
• Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
• Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
• Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
• Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
• Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
• Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
• Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
• Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
• Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
• Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
• Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
• Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
• Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
• Yangın hidrantlarının uygunluğu.
• Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
• Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
• FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
• N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
• Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.
• Tehlikeli maddelerin depolanmasında yönetmeliğe uygunluk.
• Yanıcı, parlayıcı maddelerin işlenmesinde yönetmeliğe uygunluk.
• Parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanmasında yönetmeliğe uygunluk.
• Yanıcı sıvıların depolanmasında yangın yönetmeliğine uygunluğu.

İTFAİYE RAPORUNUN (itfaiye uygunluk belgesi) AMACI:

İtfaiye raporunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını gerçekleştirmektir.

İtfaiye raporu nasıl alınır?

Kurum, kuruluş ve vatandaşlar itfaiye raporu almak için; yaptıkları işin muhteviyatını, adını, adresini ve irtibat kurulacak telefon numarasının yazılı olduğu imzalı dilekçe ve gerekli diğer evraklar ile ilgili merciin kayıt bölümünden başvuru formunu doldurarak müracaatını yapar. Başvuruya istinaden kontroller yapılır, işyeri ile ilgili rapor düzenlenir. Düzenlenen itfaiye raporu sonucu olumlu veya olumsuz olarak başvuru yapılan ilgili merci tarafından iş yerine tebliğ edilir.

İtfaiye raporu için gerekli evraklar, belgeler nelerdir?

İtfaiye raporu isteyen kurum Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları dışında bir kurum ise (İl-ilçe Emniyet Md. İl-ilçe Milli Eğitim Md. İl-ilçe Sağlık Md. vb.) şirket adına olan müracaatlarda şirket kaşesi ve yetkilisi veya noterden vekaleti olan kişiler, şahıs müracaatlarında kendisi veya noterden vekaleti olan kişiler İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği kayıt bölümünden başvuru formunu doldurarak müracaatını yapar.

İtfaiye raporu için nereye başvurulur?

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler ilçe belediye başkanlığına başvuru yapacak olup alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından On-line olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iletilir. İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne doğrudan müracaat alınmamaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan çalışma ruhsatı alacak olan işletmelerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bilgi Edinme Bürosuna müracaat yapmaları gerekmektedir.

İtfaiye rapor süreci nasıl gelişir?

Müracaatlar haftanın perşembe günleri ilçe ilçe tasnif edilerek haftalık program yapılır.
İşletmeler program doğrultusunda belirlenen günde kontrolörler tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygunluğu işyerine gidilerek kontrol edilir.
Tetkiki yapılan işyerinin iki nüsha halinde İtfaiye Raporu kontrolör tarafından tanzim edilerek imza altına alınır ve üst amirlere onay için sunulur. İmzalanan itfaiye raporunun asıl nüshasının bir tanesi ilçe belediye başkanlığı kuryesi tarafından Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’den teslim alınır, diğer kurumlara yazılan raporlar ise posta yolu ile gönderilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personel ve Kalem Şefliğine teslim edilir.

İtfaiye raporu elden teslim edilir mi?

İkinci nüsha itfaiye raporları ise ilçe ilçe tasnif edilerek arşivlenmek üzere dosyalanır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından işyeri sahiplerine işleri acil olanlara (İşyeri mühürlü, süresi kısıtlı olanlar, v.b) bir fotokopisi imzadan çıktıktan sonra resmi belge ibrazı (şahıs ise nüfus kâğıdı, şirket adına ise yetki belgesi veya noter vekaleti) karşılığında verilmektedir. İlçe belediye başkanlığından gelen müracaatlarda asıl nüsha İtfaiye Raporu verilmemektedir.

İtfaiye raporu almak ne kadar sürer?

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne haftanın perşembe günü dâhil yapılan müracaatlar bir sonraki hafta içinde, perşembe den sonra yapılan müracaatlar ise yaklaşık 15 gün içinde tetkiki gerçekleştirilmektedir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ortalama 15 gün içerisinde işyeri kontrol edilerek cevap verilmekte olup yasal süre 30 gündür.